Väitlus

Väitlus arendab, inspireerib, lahutab meelt ja avab uusi uksi hilisemaks eluks.

Väitluse toetamine koolides

  • Väitluse valikaine

Täna on gümnaasiumi riiklikus õppekavas valikkursus "Kõne ja väitlus", mida õpetatakse mitmetes Eesti koolides. Väitlusselts saab aidata vastavalt kooli vajadustele kursuse ainekava paika panemisel ning materjalide leidmisel. Võimalik on luua ka ainespetsiifilisi valikkursuseid (näiteks ajaloos, ühiskonnaõpetuses, keeleõppes jne). Väitluskursus aitab vajadusel valmistada õpilasi huvi ette ka Eesti meistrivõistlustel (võrdsustatud olümpiaadiga) osalemiseks. Väitlusselts kasutab mudelit, kus esmalt koolitame välja õpetaja alustava väitlusõpetaja programmis, mille raames anname edasi baasteadmised väitluse valikaine või huviringi juhendamise kohta. Seejärel pakume koolis tegutsevale väitluse õpetajale tuge Väitlusseltsi mentori näol, kes aitab õpetajal kursusekava planeerida, harjutusi ning materjale otsida ning vajadusel ka kontaktõppe vormis väitlusi või muid tegevusi läbi viia. 

  • Väitluse huviring ehk väitlusklubi

Lisaks valikainele võib väitlus toimuda vabamas vormis huviringina. Väitlusklubi sarnaneb nii oma eesmärkides kui ka sisus väitluse valikainele, ent kaasab tavaliselt just neid õpilasi, kes on huvitatud väitlusest kui mõttespordist. Väitlusalase huvitegevuse algatamisel toetab õpetajat samamoodi alustava väitlusõpetaja programm ning soovi korral ka Väitlusseltsi mentor. Väitlus ei pea olema tingimata võistluslik – formaate on mitmesuguseid –, kuid huviring toetab sageli süvendatumalt nende õpilaste arengut, kes tunnevad huvi ka väitlusturniiride vastu. Väitlusklubi võib toimuda iganädalaselt, üle nädala või ka igakuiselt. Mitmetes koolides toimib õhtusel ajal läbiviidav väitlusklubi ka valikainena.

  • Argument ainetunnis

Lisaks erinevatele viisidele, kuidas koolis väitlust õpilasteni viia, on argumenteerimishariduse pakkumiseks võimalik ainetundides kasutada argumenteerimist kui õppemeetodit. Argumenteerimismeetod ei tähenda ainult formaadiväitlust, millele keskenduvad väitluse valikaine või huviring, vaid koondab mitmeid harjutusi ja võtteid, mille eesmärk on arendada argumenteerimisega seonduvaid oskuseid ning anda samal ajal edasi ka ainepädevusi. Formaadiväitlus on nendest võimalustest vaid üks, ent kaugeltki mitte ainuke. Koolitame õpetajaid teemal "Kuidas kasutada argumenti ainetunnis?", et iga Eesti õpilane väljuks koolisüsteemist osates ennast argumenteeritult väljendada ning kriitiliselt hinnata informatsiooni, mis tema ümber on. Õpetajal on võimalik osaleda nii avalikel koolitustel kui ka tellida koolitus oma kooli.