Väitlus on kindlate reeglitega võistlus tugevama argumendi eest. Meie peame väitlust üheks olulisemaks ning efektiivsemaks demokraatlike väärtuste levitamise ning õpetamise vahendiks, kuna selles on kesksel kohal sisukam argument, tolerantsus erinevate maailmavaadete suhtes ning oskuslik eneseväljendus. Kõiki kolme kombineerides on hea väitluse abil võimalik analüüsida ühiskonnas levivaid nähtusi, vastuolulisi teemasid, kasutamata tähelepanu köitmiseks manipuleerimisvõtteid, oponendi solvamist või tühje emotsionaalseid väiteid. Väitlustes ei otsita ühest ning ainuõiget vastust konfliktsetele teemadele, vaid vastupidi püütakse välja selgitada kõikvõimalikud argumendid ning nägemused erinevatelt pooltelt.

Kui tänase ühiskonna kontekstis mõeldakse väitluse all eeskätt sisukat vaidlust, milles rõhk peaks demagoogia ja kõnekujundite asemel olema sisulisel argumentatsioonil, siis Eesti Väitlusselts tegeleb pisut kitsama nähtusega, mida võib defineerida läbi järgmise kolme elemendi:
  • Väitlus toimub kindla reglemendi järgi
  • Seisukoht (teema), mille üle väideldakse, on ette antud ning võistkondade positsioonid loositakse
  • Väitlus lõppeb erapooletu kohtuniku tehtud otsusega
Eestis kasutatakse ametlike väitlusformaatidena põhi- ja keskkoolis KK-formaati ning ülikoolides BP-formaati.