Missioon

Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.

Visioon

Eesti Väitlusselts loob atraktiivseid tingimusi väitlusoskuste arenguks üld-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Eesti Väitlusselts on ühiskondliku dialoogi soodustaja ning arvamusliider selle argumenteerituse hindamisel. Eesti Väitlusselts pakub oma liikmetele arengu- ja eneseteostusvõimalusi ning organisatsioon toimib professionaalsetel alustel.

Eetikakoodeks

Eesti Väitlusselts väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, oma põhikirjast ja selle alusel juhtorganite poolt vastu võetud otsustest ning vabaühenduste eetikakoodeksist.

Strateegilised eesmärgid

1. jaanuarist 2020 hakkas kehtima Väitlusseltsi strateegia aastateks 2020-2022.

Väitlusseltsi arengukavaga aastateks 2014-2019 on võimalik tutvuda siin.

Majandusaasta aruanded

Väitlusseltsi viimase kahe aasta majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin.

Põhikiri

ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing nimega Eesti Väitlusselts (EVS), asutatud 1994, on Tallinnas asuv väitlusorganisatsioon.

2. EVSi eesmärk on väitluse arendamine ja väitluskultuuri integreerimine üld-, kõrg- ja täiskasvanuharidusse. 

LIIKMELISUS

3. EVSi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga ühingu eesmärki toetav isik.

4. EVSi liikmeks astumiseks esitatakse EVSi juhatusele ettenähtud vormil avaldus ja muud nõutavad dokumendid. Liikmeks vastuvõtmise otsustab EVSi juhatus kuu aja jooksul.

5. EVSist väljaastumiseks esitab liige juhatusele ettenähtud vormil avalduse.

6. Liikme võib EVSist välja arvata seaduses sätestatud korras ja alustel.

7. EVSi liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest. 

JUHTIMINE

8. EVSi üldkoosolekul on kõik seadusest tulenevad õigused.

9. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas. Igal üldkoosolekul peavad juhatus ja nõukogu andma ülevaate eelmisele üldkoosolekule järgnenud perioodi kohta. Üldkoosoleku kokkukutsumine toimub vastavalt seadusele või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/25 liikmetest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

10. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek (põhikirjas ja igapäevases asjaajamises nimetatud „nõukogu“). Nõukogu pädevuses on kõik üldkoosoleku ülesanded, mille delegeerimist seadus lubab, välja arvatud põhikirja muutmine.

11. Nõukokku kuuluvad isikud valib EVSi liikmete poolt esitatud kandidaatide seast üldkoosolek kaheks aastaks. Nõukokku kuulub 6-7 liiget.

12. Nõukogu liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest nõukogule vähemalt kuu aega ette. Nõukogu liikme võib enne volituse lõppemist tagasi kutsuda üldkoosolek.

13. Nõukogu kinnitab enda töökorralduse ning valib endi seast esimehe.

14. EVSi juhib ja esindab igapäevaselt ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus, kelle valib nõukogu kuni viieks aastaks. Juhatuse liikmete tasustamise kord ja nendega lepingute sõlmimine on nõukogu pädevuses. 

LÕPPSÄTTED

15. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.

16. EVSi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

17. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.