Missioon

Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.

Visioon

Eesti Väitlusselts loob atraktiivseid tingimusi väitlusoskuste arenguks üld-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Eesti Väitlusselts on ühiskondliku dialoogi soodustaja ning arvamusliider selle argumenteerituse hindamisel. Eesti Väitlusselts pakub oma liikmetele arengu- ja eneseteostusvõimalusi ning organisatsioon toimib professionaalsetel alustel.

Eetikakoodeks

Eesti Väitlusselts väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, oma põhikirjast ja selle alusel juhtorganite poolt vastu võetud otsustest ning vabaühenduste eetikakoodeksist.

Strateegilised eesmärgid

Väitlusseltsi arengukavaga aastateks 2014-2019 on võimalik tutvuda siin.