Eesti Väitlusselts käivitab toetuste programmi, mille eesmärk on võimaldada ühingu liikmetel anda enda panus Eesti väitlusse enda valitud viisil.

2018. aastal läheb jagamisele 10 000 eurot. Tegemist on EVSi võistluste jm sündmuste osavõtutasude tuluga, mis on vabanenud seoses EVSi palga- ja halduskulude vähenemisega. Kasutada võidakse ka annetuste tulu (https://argument.ee/toeta-vaitlust), seejuures sihtotstarbeliselt annetatud raha kasutatakse ainult eesmärgipärasteks kuludeks.

Toetusi saab taotleda väitlusseltsing ehk väitlusklubi või muu Eesti Väitlusseltsi liikmete rühm, mis teeb regulaarset väitlusalast koostööd, nt keelepõhine või asukohapõhine väitluskogukond. Väitlusvõistkonda ei loeta väitlusseltsinguks. Väitlejad, kes soovivad toetust rahvusvahelisteks võistlusteks, peaksid paluma enda klubil enda eest taotleda, sh juhul, kui ollakse segavõistkonna liige.

Taotlemise tähtaeg on 30. aprill, toetuse otsus on teada ning toetust võib kasutada alates 11. maist 2018 kuni 30. aprillini 2019. Väitlusseltsing võib kasutada toetust erinevatel eesmärkidel, milleks võivad olla:

 • Väitlustiimide toetamiseks rahvusvahelistel võistlustel, sh tiitlivõistlustel (peab taotlema konkreetsetele väitlustiimidele või konkreetsetele väitlustiimi liikmetele segatiimide puhul)
 • Väitluskohtunike toetamine rahvusvahelistel võistlustel, sh tiitlivõistlustel (ei pea taotlema konkreetsetele kohtunikele, ent peab pakkuma valiku võimalikest kohtunikest, kes on andnud nõusoleku enda nime kasutamiseks ning on valmis kaaluma kohtunikuks minemist)
 • Koosolekute pidamise ja sidususe parandamise eesmärgil korraldatud tegevused
 • Liikmete arengu huvides korraldatud tegevused
 • Liikmete arvu tõstmise huvides korraldatud tegevused
 • Halduskulud (mh kontoritarbed ja paber)
 • Muudeks väitluse või väitlusseltsingu tegevusega seotud kuludeks

Kõiki kulusid rahastatakse maksimaalselt 80% ulatuses. EVS võib vajadusel katta 100% kuludest esialgu (nt osta lennupileti, maksta osavõtutasu), aga 20% peab sel juhul EVSile tagasi maksma.

Toetust sooviv väitlusseltsing peab esitama taotlemisel hooajaplaani ning järgneva aasta taotluse esitamisel ka eelneva aasta hooajaplaani täitmise aruande, mille sisu mõjutab järgneva aasta toetuse suurust. Vabas vormis hooajaplaan peaks kirjeldama järgnevat:

 • värbamisplaan (30% taotluse hindamisel saadavast punktisummast)
 • algajate ja edasijõudnute aastaprogrammi plaan e. väitlusoskusi arendavad tegevused, mis pole väitlemine (25% punktisummast)
 • algajate ja edasijõudnute aastaringselt väitlemas hoidmise plaan e. juhtide tegevus ja sidususe tekitamine (20%)
 • võistlustel osalemise plaan e. planeeritav minimaalne võistkondade ja kohtunike arv erinevatel võistlustel (15%)
 • Eesti võistlused
  • rahvusvahelised võistlused (ei ole kohustuslik)
  • Sidusus- ja koosolekusündmuste plaan (10%)
 • Väitlejatele rahvusvahelistel võistlustel osalemise puhuks:
  • võistkonna (või väitleja) saavutused viimase aasta jooksul;
  • kandidaadi senised saavutused väitlemises;
  • kandidaadi senine panus Väitlusseltsi tegevusse ja arengusse;
  • kandidaadi oodatav tulemus üritusel.
 • Eelarve
  • Taotleda võib kuni 2000 eurot (v.a WUDC ja EUDC, mille jaoks võib taotleda 2000 euro piirist eraldi).
  • Kulud. EVS lähtub eeldusest, et EVSi toetusest ei rahastata kulusid, mis saaks ilma EVSi toetuseta niikuinii kaetud.
  • Tulud. Seltsing on kohustatud esitama kõik tulud, sh koolilt või ülikoolilt saadavad toetused. Suurem tulu ei tähenda, et vastavalt saab EVSilt vähem toetust.
  • ERIKRITEERIUM: Kui väitlusseltsing on valmis võtma enda peale mõne Eesti väitluskalendris tavapärase sündmuse korraldamise, siis on võimalik teenida lisaks: BP algajate turniiri korraldamise eest 150 eurot, ühe EMV etapi korraldamise eest 200 eurot, Estonian Openi korraldamise eest 300 eurot, ühe KK/PK EMV etapi korraldamise eest 300 eurot. Turniirikorraldamise tingimused peavad sobima nii klubile kui ka EVSile ning seega taotlusesse turniirikorraldamise valmisoleku märkimine ei seo seltsingut ühegi kohustusega enne, kui selle tingimuste osas on EVSiga eraldi kokku lepitud.

  Nimetatud plaanid ei pea olema eraldiseisvad tekstid, hooajaplaanist peab tervikuna välja tulema, et kõigile kriteeriumidele on mõeldud. Kui mõni seltsing soovib taotleda rahastust väiksemas mahus (nt vaid ühele tiimile), siis võib paluda võimalust täita väiksemas mahus taotlus.

  Kõik Väitlustoetuste taotlused konkureerivad teineteisega. Vajadusel vaadatakse väitlustiime klubi hooajaplaanist eraldi, st klubi taotluse kvaliteet ei peaks saama heale võistkonnale saatuslikuks. Kõik toetuse saajad kinnitab Eesti Väitlusseltsi tegevjuhi poolt moodustatud otsustuskogu. Kogu koosneb kolmest inimesest. Kogusse kuulub automaatselt EVSi tegevjuht ning veel kaks inimest, kes vastavad järgmistele kriteeriumidele:

  • Neil on väga head teadmised Eesti väitlusmaastikust ning väitlusklubide toimimisest.
  • Nende objektiivsus ja erapooletus on EVSis üldtunnustatud. Huvide konflikti korral taandatakse kogu liige asjakohase taotluse hindamiselt.

  Taotlused ja küsimused-kommentaarid enne taotlemist esitatakse: info@argument.ee. Julgustame enne taotlemist meiega suhtlema, et kõike samamoodi mõistaksime. Niikuinii küsib EVS enne otsuste tegemist taotlejatelt täpsustusi.