Üldreeglid

1) Eesti Väitlusseltsi poolt korraldatavad põhikoolide meistrivõistlused (edaspidi PK EMV) toimuvad igal aastal ühepäevase turniirina.

2) Turniirid toimuvad Keskkoolide väitlusformaadis vastavalt Keskkoolide väitlusformaadi reeglitele, mis on avalikud Eesti Väitlusseltsi kodulehel.

3) Põhikoolide Eesti meistrivõistlustel väideldakse eraldi arvestustes eesti keeles ja vene keeles.

4) Põhikoolide meistrivõistluste turniiri teema ja peakohtuniku valib Peakohtunike Koda.

5) Meistrivõistluste etapi toimumise kohast ja teemast teatavad korraldajad ette vähemalt kolm nädalat.

6) Turniiril on kolm eelvooru, millest üks võib olla improvoor.

7) Turniiril toimub pärast eelvoore finaal.

8) Väitlejatel ei ole lubatud improteemadel kaasust ette valmistades oma võistkonna juhendajaga või teiste võistkondadega konsulteerida. Samuti ei ole lubatud teemakohase materjali otsimiseks kasutada telefoni, internetiühendust ega elektroonilisi andmekandjaid. Teema tõlgendamist puudutavates küsimustes tuleb pöörduda etapi peakohtuniku poole.

9) Tõestusmaterjali võltsimine, juhul kui see leiab 48 tunni jooksul pärast väitlust piisavalt tõendamist, toob kaasa võistkonna diskvalifitseerimise turniirilt.

10) Eelvoorudes järjestatakse võistkonnad esmalt lähtuvalt võitudest ja seejärel summarsetest kõnelajapunktidest. Kui võistkonnad peaksid pärast seda olema viigis, on turniiridirektoril koostöös peakohtunikuga õigus valida sobiv kolmas kriteerium.

11) Eelvoorudes järjestatakse kõnelejad individuaalselt lähtudes:

  • kõnelejapunktidest
  • high-low punktidest

12) Reglemendis reguleerimata otsused tehakse ausa mängu põhimõtteid järgides.

13) PK EMV venekeelne osa järgib siin reglemendis sätestatud reegleid. Põhjendatud vajaduse korral on venekeelse turniiri juhil koostöös turniiri korraldajaga õigus teha vajalikke muutusi.


PK EMV turniir

14) Esimeses voorus loositakse võistkonnad paaridesse juhuslikult.

15) Viimases eelvoorus otsustab väitlejatele tagasiside andmise ja otsuse teatamise turniiri peakohtunik. Juhul, kui osades või kõigis ruumides on hindamine kinnine, peab paneelijuht olema valmis väitlejatele tagasisidet andma pärast finaalvoorudesse pääsenud võistkondade teatavaks tegemist.

16) Võistkonnad peavad turniiri lõpuks saama ettevalmistatud teemat väidelda nii eitavalt kui jaatavalt poolt. Turniiridirektoril on õigus siinkohal teha põhjendatud erandeid.

17) Eelvoorudes ei pea ükski võistkond väitlema kaks korda sama võistkonna vastu sama poolt. Vajadusel korrigeeritakse moodustatud paare.

18) Esimeses eelvoorus ei pea väitlema oma kooli võistkonna vastu, edaspidi seda enam välistada ei saa. Vajadusel korrigeeritakse moodustatud paare. Turniiridirektoril on õigus siinkohal teha põhjendatud erandeid.

19) Paaritu võistkondade arvu korral väitleb üks võistkond arvestusevälise kohtunikest või korraldajatest kokku pandud dummy võistkonnaga. Dummy võistkonna vastu väideldes saab võistkond vooru tulemuseks kirja võidu ja kõnelejad saavad vooru eest kohtuniku poolt määratud kõnelejapunktid. Ükski võistkond ei saa turniiri jooksul dummy võistkonnaga väidelda kaks korda. Esimeses voorus otsustatakse dummy võistkonnaga väitlev võistkond loosi alusel. Järgmistes eelvoorudes väitleb dummyga jooksva edetabeli kõige nõrgem võistkond, kes ei ole veel dummy võistkonnaga väidelnud. Kui dummy võistkonda ei ole võimalik moodustada, jääb igas voorus üks võistkond puhkama. Puhkama jäänud võistkond saab puhatud vooru tulemuseks kirja võidu ja selle võistkonna väitlejad saavad puhatud vooru eest enda keskmised kõnelejapunktid antud turniiril.

20) Finaalis otsustatakse poolte valik vastavalt mündiviskele. Mündiviske võitnud võistkond jaatab teemat. Kui võistkonnad on turniiril juba samal teemal kohtunud, väideldakse vastaspooltel.


II PK EMV lõplik paremusjärjestus

Tulemused

21) Meistrivõistluste etappide tulemused ja meistrivõistluste seisu panevad korraldajad Eesti Väitlusseltsi koduleheküljele üles ühe nädala jooksul pärast etapi toimumist.


III Võistkonnad

22)  Ühe võistkonna koosseisus on kolm liiget. Turniiri jooksul võib ühes võistkonnas osaleda vajadusel 4 liiget. Neljaliikmelisena turniiril osalenud võistkond ei saa pääseda finaalvoorudesse.

23)  Kaheliikmelisena väidelnud tiim saab pääseda finaalvoorudesse, kui enamik eelvoore väideldi kolmekesi, finaalvoorudes väideldakse kolmekesi ja eelvoorudes kahekesi väitlemiseks oli mõjuv ja vältimatu põhjus. Põhjuse mõjuvuse ja vältimatuse üle otsustavad etapi peakohtunik, Peakohtunike koja juht ja EVSi esindaja koos, lähtudes ausa mängu põhimõtetest.

24) Võistkond peab finaalvoorudesse pääsemiseks osalema kõigis turniiri eelvoorudes.

25) Finaalvoorudes kaheliikmelise võistkonnana osaleda ei saa.

26) Improvooru ettevalmistuses saavad osaleda vaid need 3 võistkonnaliiget, kes improvoorus väitlema hakkavad.

27) Kui võistkond otsustab oma koosseisu muuta turniiri käigus, tuleb sellest enne vooru algust teavitada turniiridirektorit vabas vormis kirjutatud avaldusega.

28) Kui kõneleja peaks tegema ühe väitluse jooksul kaks kõnet (v.a lõpukõne), läheb individuaalsesse arvestusse väitleja üks kõne. Väitleja peab enne väitlust kohtunikule ütlema, milline tema kõnedest arvesse läheb.


IV Kohtunikutöö

Kohtuniku kohustus enne turniiri

29) Kohtunik annab turniirile registreerudes teada, millistele võistkondadele ta ei saa kohtunikuks olla (nt tema enda treenitavad võistkonnad, võistkonnad, kus väitlevad ta sõbrad/sugulased jne).


Kohtuniku ülesanded turniiri jooksul

30) Kohtunik jälgib väitlust tähelepanelikult, teeb oma otsuse iseseisvalt ning ei aruta oma otsust kaaskohtunikega enne selle tegemist. Venekeelses osas teeb kohtunikepaneel otsuse konsensuslikult.

31) Kohtunik lähtub otsuse tegemisel toimunud väitlusest, jättes kõrvale isiklikud, soolised, etnilised, rassilised, ealised jms eelistused väitlejate osas. Nimetatud eelistest lähtumine on aluseks apellatsioonile ja võivad viia kohtuniku kõrvaldamiseni turniirilt.

32) Kohtunik täidab väitluse põhjal kohtunikulehe.

33) Alles pärast kohtunikulehe turniiridirektorile viimist ütleb kohtunik oma otsuse ka võistkondadele. Kohtunik on kohustatud oma otsust väitlejatele lühidalt ja selgelt põhjendama.

34) Kui kohtunikepaneeli otsus on üksmeelne või kui üks kaaskohtunikest otsustab teisiti, annab tagasiside pärast otsuste tegemist ja põhjuste arutamist paneelijuht. Kui paneelijuhi otsus erineb kaaskohtunike omast, annab tagasiside võistkondadele üks kaaskohtunikest. Kõik kohtunikud paneelis on kohustatud olema valmis andma tagasisidet ja oma otsust põhjendama.

35) väitluse kommenteerimise ja kõnelejatele isikliku tagasiside andmise juures tuleb kinni pidada turniiri ajakavas sätestatud kellaaegadest. Hea kohtunik vastab väitlejate küsimustele ka siis, kui viimased tulevad neid esitama voorude vaheliste pauside ajal.

36) Kohtunikud annavad kõnelejapunkte absoluutskaalal, st võttes arvesse mitte turniiri, vaid Eesti väitlejate keskmist taset. Kõnelejapunkte antakse igale väitlejale individuaalselt vahemikus 60-80 punkti, keskmine kõnelejapunktide summa on 70 punkti.

37) Kohtunik täidab kohtunikulehel kõik vajalikud lahtrid korrektselt, põhjalikult ja loetava käekirjaga.


V Apellatsioonid

38) Etapisiseseid apellatsioone lahendab etapi peakohtunik.

39) Sisulised apellatsioonid tuleb esitada kirjalikult enne järgmise vooru algust turniiri peakohtunikule. Enne apellatsiooni esitamist palume kindlasti suhelda oma juhendajaga.

40) Sisulise apellatsiooni korral kuulab peakohtunik ära apellandi, kohtuniku(d), oponendid, vajadusel ajamõõtja ning teeb seejärel oma otsuse - peakohtunikul on de iure õigus kohtuniku otsus ümber muuta, de facto on see problemaatilisem, sest keegi peale ruumis viibinud ja väitlust kuulanud kohtuniku pole pädev kõnealuse väitluse üle otsustamaks. Samas on peakohtunikul õigus teha kohtunikule, kelle otsus apelleeritakse, noomitus ning arvestada apellatsioonijuhtu tema määramisel järgmistesse voorudesse.

41) Tehniline apellatsioon (vale punktiarvestus, viga turniiri süsteemis vms) tuleb esimesel võimalusel esitada suuliselt turniiridirektorile, kes teeb võimaluste piires kõik ette tulnud vea korrigeerimiseks.


VI Turniiri korraldus

42) Turniiri korraldajad on turniiri avamisel kohustatud kõiki turniiril osalejaid viima kurssi turniiri reeglitega ja koolimaja sisekorraeeskirjadega.

43) Turniiri avamisel viibimine on kohustuslik kõikidele osalejatele.

44) Kõik osalejad kasutavad koolimaja ja selle sisustust heaperemehelikult. Koolimaja ja/või selle inventari süülise kahjustamise korral on Eesti Väitlusseltsil õigus kahju selle tekitajalt või tema vanematelt sisse nõuda.

45) Kõikides käesolevas reglemendis reguleerimata küsimustes (sh alkoholi- jm küsimused) lähtume Eesti seadusandlusest. Seaduse vastu eksimine tähendab automaatselt ka korraldusreeglite vastu eksimist.

46) Korraldusreeglite rikkumise korral on turniiri korraldajatel õigus rikkuja turniirilt kõrvaldada.

47) Turniiri korraldajad tagavad nõuetekohaselt komplekteeritud esmaabikarbi olemasolu kõikidel keskkoolide Eesti meistrivõistluste etappidel.

48) Turniiri korraldaja viib end kurssi koolimaja evakuatsiooniplaaniga ning hoolitseb selle eest, et tulekahju vms kriisiolukorra puhul on võimalik kõik majasviibijad ohutult hoonest välja viia.