Aeg: 18. märts 2021
Koht: Veebikeskkond Zoom
Formaat: Õpetajakoolitus
Registreerumise lõpp: 17.03.2021
Osavõtumaks: 0€
Korraldaja: Energia avastuskeskus
Energia avastuskeskus koostöös Eesti Väitlusseltsiga korraldab 18. märtsil õpetajakoolituse teemal „Kuidas õpetada väitlema?”. Väitluskoolitust viib läbi Siim Ruul, kes on tegelenud väitluse ja avaliku esinemisega 2003. aastast. Samuti on ta teinud palju avaliku esinemise, argumenteerimise ja väitluse koolitusi, teiste seas ka õpetajatele. Siim töötab ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning väitluse ja retoorika õpetajana Pärnu Koidula Gümnaasiumis ja Sütevaka
Humanitaargümnaasiumis.

Väitlusmeetodi eesmärk on kriitilise mõtlemise, struktuurse kuulamise ja argumenteeritud eneseväljenduse arendamine. Arutlemine ning argumenteerimine kuuluvad kõigi ainetundide juurde, alustades humanitaar- ja sotsiaalainetest reaal- ja loodusaineteni välja. Nõnda on võimalik ainepädevuste edasiandmisel toetada ka noorte jaoks vajalikke 21. sajandi oskusi.

Koolitus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.

10.00               Kogunemine, kohv

10.15–10.45   Väitluse teemapakettide ja õppematerjalide tutvustamine

  • ODYSSEY õppematerjalid jaotuvad viide paketti, mille üldised teemad on: põlevkivi kasutus Eestis, energiatootmine ja -tarbimine üle maailma, kliimamuutused, ringmajandus ja bioloogiline mitmekesisus. Materjalid on sihitud ennekõike põhikooli III kooliastmele. Õppematerjalides on lõimitud geograafia, bioloogia, füüsika ja keemia ainetundide teemasid meetodiga (väitlusega), mis traditsiooniliselt on peetud rohkem keele ja kirjanduse tundide pärusmaaks. Lisaks on õppematerjalid seotud õppekava läbivate teemadega – keskkond ja jätkusuutlik areng, teabekeskkond, väärtused ja kõlblus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

10.45–11.30   Argumenteerimise A ja O

11.30–12.00   Mis on väitlus? Väitluseetika ja formaat

12.00–13.00   Paus

13.00–14.00   Jätkub: Mis on väitlus? Väitluseetika ja formaat

14.00–16.30   Väitluse õpetamine, kohtunikutöö ja väitlus interdistsiplinaarse vahendina. Harjutusväitlus.

16.30–17.00   Küsimused-vastused ja päeva kokkuvõte


Registreeru SIIN.