Loading Events

Kesk- ja põhikoolide meistrivõistlused 2017/18, II etapp

10 veebruar 00:00 - 11 veebruar 00:00

 • Etapile on võimalik tulla järgmiste tellitud bussidega:
  • Pärnu buss kl 8.00 Endla Teatri esiselt platsilt (kontaktisik Maarja Tambet )
  • Tartu buss kl 10.00 Vanemuise alumisest parklast (kontaktisik Maria Kull 53489292)
  • Tallinna buss kl 8.00 Balti jaama Nunne tn parklast (kontaktisik Õnnely Roos 56572662)
  • Narva buss kl 8.00 Astri ja Narva Centrumi vahelisest parklast (kontaktisik Vladislav Konstantinov 53082131)

Teema ja teemamapp (venekeelne allpool):

“Vangidel peaks olema võimalus vähendada oma
karistust, osaledes katsealustena ravimite kliinilistes uuringutes”

Kuidas sel teemal väidelda?

Antud teema kätkeb endas kahte suuremat idee
valdkonda: kriminaaltäidesaatva süsteemi põhimõtted ning meditsiinieetika.
Esimene valdkond ehk kriminaaltäidesaatva
süsteemi põhimõtted
puudutab seda, mis eesmärkidel inimesi karistatakse
vangistusega ning mis tingimustel vangistuse periood tänapäeval pikendatakse
või lühendatakse. Teine valdkond ehk meditsiinieetika
on seotud sellega, kuidas viiakse läbi ravimiuuringuid. Väitluse käigus võib
arutleda, kuivõrd suure riski võtab katsealune, kui hästi on tema õigused
kaitstud ning kas vangi kaasamine ravimiuuringusse on eetiliselt põhjendatud.

Jaatav võistkond peaks pakkuma
plaani, mis ei pea olema liiga detailne, aga selgitaks, kuidas vangid saaksid
katsealustena ravimite kliinilistes uuringutes osaleda ning kuidas uuringutes
osalemine mõjutaks nende karistusaega ja/või karistusviisi. Samuti tuleks
jaatusel mõelda, millistest vangidest väitlus käib ning kuidas täiendav
võimalus vähendada või muuta oma karistust mõjutaks vangi sotsiaalset
rehabilitatsiooni ehk taasühiskonnastamist ja milline oleks kõigest sellest ka
ühiskonna kasu.

Eitav võistkond peaks seevastu
arutlema, miks vangidel ei tohiks sellist võimalust olla. Eitus võiks mõelda,
kuivõrd vaba oleks vangi valik sellises uuringus osaleda, mis ohud sellega
kaasneksid ning kas see võimalus tooks kriminaaltäidesaatva süsteemi teatud ebavõrdsust.
Eitav tiim võiks samuti tähelepanu suunata sellele, kas vangide osalemine
ravimite kliinilistes uuringutes on üleüldse lubatav.

 

Mida teema sõnastus tähendab?

Karistuse all mõistetakse
kriminaalkaristust, mida vastavalt seadusele kohaldatakse isiku suhtes, kelle
kohus on süüdi mõistnud kuriteo toimepanemises. Kuna teema sõnastus räägib
vangi karistusest, siis on selge, et kohtu otsusega on antud juhul määratud
vangistus ning selle vähendamise all mõistetakse kas (a) kohtu otsusega
vanglast tingimisi vabastamist (vajadusel elektroonilise valve,
kontrollnõuete ning lisakohustuste kohaldamisega) või (b) armuandmist.

Ravimi kliiniline uuring on ravimite kasutamine inimesel andmete kogumiseks ravimi toime,
kõrvaltoime, imendumise, jaotumise, muutumise, väljutamise, efektiivsuse ja
ohutuse kohta. Kliinilised uuringud võivad hõlmata nii esmakordset uue ravimi
kasutust kui ka juba kasutusel olevate ravimitega tehtavaid uuringuid. Enne uue
ravimi kasutamist kliinilistes uuringutes peavad olema tehtud ravimi kvaliteedi
ja mitte-kliinilised uuringud (labori- ja loomkatsed). Ravimi kliiniline uuring
koosneb mitmest faasist – detailselt saab nendest lugeda siin.

Katsealune ehk uuringus osaleja on isik, kes osaleb kliinilises uuringus, saades uuritavat ravimit või
kontrollgrupi liikmena (saades aktiivset võrdlusravimit või platseebot).

 

Täiendavad küsimused, millele mõelda

 • Millised on kriminaalkaristuse
  peamised eesmärgid?
 • Millisel moel plaan mõjutab
  kriminaalkaristuse institutsiooni?
 • Mis alustel vange (tingimisi) vabastatakse tänapäeval? Mis osa vanglakaristusest jääb neil kandmata?
 • Millega tegelevad inimesed
  peale vanglast vabastamist?
 • Kuidas võimalus sellisel
  moel oma karistust vähendada mõjutab vangi käitumist?
 • Mis nõuded kehtestatakse
  ravimite kliiniliste uuringute osalejatele? Kas vangid vastavad nendele
  nõuetele?
 • Kuidas osalemine ravimite
  kliinilistes uuringutes mõjutaks vangide kinnipidamistingimusi?
 • Kuidas vangide osalemine
  ravimite kliinilistes uuringutes mõjutaks ravimiturgu? 


Lisamaterjal

Vanglakaristuse
kandmisest

Ennetähtaegse
vabastamise regulatsiooni ja praktika analüüs

Kliinilistest
uuringutest Eestis

Inimkatseid reguleeriv Helsingi deklaratsioon

Ingliskeelseid artikleid antud teemal:

https://pjb.mycpanel2.princeton.edu/wp/index.php/2015/11/26/exploitation-and-coercion-of-prisoners-in-clinical-drug-trials/

https://www.scientificamerican.com/article/should-prisoners-be-used-in-medical-experiments/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4793400“ЭП считает, что
заключённые должны иметь возможность сократить свой тюремный срок путём участия
в клинических исследованиях лекарственных средств в качестве пациентов”


Как дебатировать по этой теме?

Данная
тема содержит в себе две больших сферы: принципы уголовно-исполнительной
системы и медицинская этика. Первая сфера, то есть принципы уголовно-исполнительной системы, касается того, в каких
целях людей наказывают тюремным заключением и при каких условиях в наши дни
период тюремного заключения продлевается либо сокращается. Вторая сфера – медицинская этика – связана с тем, как
проводятся исследования лекарств. В ходе дебатов может обсуждаться, насколько
большому риску подвергается участник исследования, насколько хорошо защищены
его права и оправдано ли привлечение заключённых к участию в медицинских
исследованиях с этической точки зрения.

Сторона утверждения должна предложить план, который не должен быть
слишком детальным, но пояснял бы, каким образом заключённые получали бы
возможность принять участие в клинических исследованиях лекарств в качестве
пациентов и как участие в исследованиях повлияло бы на их срок и/или тип
наказания. Утверждению также стоит подумать о том, о каких заключённых идут эти
дебаты и как дополнительная возможность уменьшить или изменить своё наказание
повлияло бы на исправление (социальную реабилитацию) осуждённого и какую пользу
из этого могло бы извлечь общество в целом.

Сторона отрицания, напротив, должна доказать, почему у
заключённых не должно быть такой возможности. Отрицанию стоит подумать о том,
насколько свободным будет выбор заключённого участвовать в таком исследовании,
какие опасности этому сопутствуют, а также о том, внесёт ли эта возможность
определённое неравенство в уголовно-исполнительную систему. Команда отрицания
также может обратить внимание на то, является ли участие заключённых в клинических
исследованиях лекарств допустимым в принципе.

 

Что означает формулировка темы?

Под наказанием понимается уголовное
наказание, которое, согласно закону, применяется по отношению к человеку,
который признан судом виновным в совершении преступления. Поскольку в теме
говорится о заключённых, то понятно, что в данном случае решением суда
назначено тюремное заключение, и под сокращением тюремного срока в таком случае
подразумевается (а) условно-досрочное
освобождение
из тюрьмы по решению суда (при необходимости – с применением
электронного браслета, контрольных требований и дополнительных обязательств) либо
(б) помилование.

Клиническое исследование лекарства – это научное
исследование с участием людей для сбора данных о действии, побочном действии,
всасывамости, распределении, метаболизме, выделении, эффективности и
безопасности лекарства. Клинические исследования могут проводиться как для
нового препарата, так и с уже используемым лекарством. До того, как лекарство
отправляется на клинические исследования, должны быть проведены исследования
качества лекарства и неклинические исследования (лабораторные испытания и
испытания на животных). Клиническое исследование лекарства состоит из
нескольких фаз – подробнее о них можно прочитать здесь.

Пациент, или участник
исследования
– это человек, который участвует в клиническом исследовании,
получая лекарство либо в качестве члена контрольной группы (то есть, получая
плацебо либо иной активный препарат).

 

Дополнительные наводящие вопросы для подготовки
к теме

 • Каковы основные цели уголовного наказания?
 • Каким образом план влияет на институт уголовного
  наказания?
 • На каких основаниях заключённых (условно) освобождают
  сегодня? Какая часть тюремного заключения у них остаётся не отбытой?
 • Чем занимаются люди после освобождения из тюрьмы?
 • Как возможность уменьшить своё наказание таким образом
  повлияет на поведение заключённого?
 • Какие требования устанавливаются по отношению к
  участникам клинических исследований лекарств? Отвечают ли заключённые этим
  требованиям?
 • Как участие в клинических исследованиях лекарств повлияло
  бы на условия содержания заключённых?
 • Как участие заключённых в клинических исследованиях
  лекарств повлияло бы на фармацевтический рынок?

 

Дополнительные материалы

Об отбытии тюремного
заключения

Об условно-досрочном
освобождении

Анализ регуляции и
практики условно-досрочного освобождения (эст.)

О клинических
исследованиях

О клинических
исследованиях в Эстонии (эст.)

Хельсинкская декларация,
регулирующая опыты над людьми

Англоязычные
статьи по данной тематике:

https://pjb.mycpanel2.princeton.edu/wp/index.php/2015/11/26/exploitation-and-coercion-of-prisoners-in-clinical-drug-trials/

https://www.scientificamerican.com/article/should-prisoners-be-used-in-medical-experiments/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4793400/ 

Ostukorv
Meie veebilehe sirvimise jätkamisel nõustud selle kasutuskogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega.
Alustage tippimist, et näha postitusi, mida otsite.
This site is registered on wpml.org as a development site.